Daugavpils skolās strādā 5 projekta "Mācītspēks" skolotāji

Daugavpils skolās strādā 5 projekta "Mācītspēks" skolotāji

Mācītspēks

Skolotāju izglītības projekts “Mācītspēks” veiksmīgi norit jau otro gadu. Tikko, šonedēļ, noslēdzās jaunu kandidātu atlase, – to izturējuši 93 kandidāti, pierādot savu motivāciju un atbilstību, lai kļūtu par skolotāju, kuri uzsāks darbu Latvijas skolās jau šoruden.

Esam lepni, jo jau šajā 2020./2021. mācību gadā piecās Daugavpils pilsētas skolās paralēli tikko augstskolu beigušajiem 20 jaunajiem pedagogiem, darbu sāka arī projekta “Mācītspēks” dalībnieki – topošie skolotāji, kas iepriekš ieguvuši augstāko izglītību kādā no nozarēm un ir uzsākuši studijas 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Skolotājs”. Ar pašvaldības finansiālu atbalstu projekta “Mācītspēks” jaunajiem skolotājiem tika nodrošināta iespēja strādāt skolotāju mentoru vadībā. Tādējādi ir rasta iespēja nodrošināt piecas Daugavpils skolas ar nepieciešamajiem pedagogiem datorikā, matemātikā, dizainā un tehnoloģijās, angļu valodā un latviešu valodā.

Mācību gads tuvojas noslēgumam. Interesanti, kāds šis gads ir bijis projekta “Mācītspēks” skolotājiem? Lai to uzzinātu, sazinājāmies ar izglītības iestādēm, kurās šie pedagogi strādā.

Irina Romaļska ir viena no jaunā skolotāju izglītības projekta “Mācītspēks” dalībniecēm un šobrīd māca matemātiku divām paralēlajām 4.klasēm Daugavpils 13.vidusskolā. Irina sevi skolā ir apliecinājusi kā ļoti atbildīgu, radošu, inovatīvu pedagogu. Veiksmīgi strādā ar tehnoloģijām, patīk skolēniem. Pateicoties skolotājas lielajai neatlaidībai, darba sparam, viņu jau var saukt par mācību priekšmeta speciālisti. Arī tagad Irina paralēli darbam mācās pedagoģiju, jo viņa plāno arī turpmāk strādāt par skolotāju Daugavpils 13.vidusskolā, ieviešot jaunos standartus un aizraujot ikvienu matemātikas pasaulē.

Daugavpils 10.vidusskolas datorikas, informātikas un programmēšanas skolotājs Andrejs Grigorjevs ir iekarojis skolēnu cieņu un kolēģu simpātijas, jo ir pilnīgi patiess savos vārdos un darbos. Savā IT lauciņā Andrejs ir ļoti zinošs un alkstošs zināt vēl vairāk. Stundās Andrejs ir aizrautīgs un prasīgs. Viņš ir cieši pārliecināts, ka zināšanas nav vienīgais, ko var sniegt skolēniem, skolotājs var arī iedvesmot ar savu piemēru, jo pavisam nesen Andrejs piedalījās Liepājas atklātajā programmēšanas olimpiādē un ieguva godalgotu vietu skolotāju kategorijā. Attiecībās ar kolēģiem Andrejs ir atsaucīgs un izpalīdzīgs, līdz ar to ikvienam ir sajūta, ka Andreju pazīst jau vairākus gadus, lai gan skolā ar viņu satikās tikai 2020.gada vasarā. Skolas administrācija ir pārliecināta, ka sadarbība ar Andreju turpināsies ne vienu vien gadu.

Savukārt Daugavpils Saskaņas pamatskolas skolotājs Oļģerts Rihlickis savas iegūtās teorētiskās zināšanas metodikā efektīvi pielieto praksē, mācot latviešu valodu un literatūru. Pedagogs ir atvērts dialogam ar kolēģiem, ar skolēniem un viņu vecākiem. Skolotāja Oļģerta stundās vienmēr ir pozitīva atmosfēra, skolēni respektē skolotāja prasības, ar cieņu izturas pret skolotāja personību. Pedagogs biežāk pilda līdera, nevis vadītāja lomu, mudina izglītojamos plānot un vērtēt savu darbu, kopā ar skolēniem izstrādā mācīšanās stratēģijas, uztic atbildību par mācīšanos. Pēc skolēnu teiktā, īpaši vērtīgas ir Publiskās runas un Teātra mākslas nodarbības, kas ļauj viņiem apgūt mācību saturu, attīstīt kompetences un arī pārvarēt “sabiedrības bailes”, būt pārliecinošiem un aktīviem. Skolotājs ar savu piemēru veiksmīgi audzina un attīsta skolēnos toleranci un objektivitāti.

Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolā-licejā angļu valodu māca Jūlija Danu, kura savā darbā veiksmīgi izmanto zināšanas mācību priekšmeta pasniegšanas metodikā. Apmeklējot Jūlijas nodarbības, vērojams, ka visas stundas tiek rūpīgi saplānotas. Skolotāja sabalansēti iekļauj stundas plānā visas prasmes (runāšanas, lasīšanas, klausīšanas un rakstīšanas), izmantojot dažādas mācību formas, pielieto teorētiskas zināšanas praksē, pielāgojot uzdevumus gan skolēnu vajadzībām, sasaistot tos ar reālo dzīvi, gan ievērojot skolēnu īpatnības. Pati skolotāja J.Danu ir ļoti mierīga un pozitīvi noskaņota pret skolēniem un pret visiem uzturas ar cieņu. Mācību gada sākumā kopā ar skolēniem izstrādāja uzvedības noteikumus, kas arī palīdzēja organizēt skolēnu uzvedību stundā. Skolotāja vienmēr atrod laiku paslavēt skolēnus, pamanot viņu stiprās puses, kā arī aicina uz individuālajām pārrunām, jā skolēns pārkāpj uzvedības noteikums, piedāvā skolēnam iespēju pašam izanalizēt un saprast, kāpēc viņa uzvedība nav situācijai atbilstoša. Organizējot mācību stundu, skolotāja pārsvarā sniedz visiem skolēniem iespēju sadarboties un izteikties par stundas tēmu, motivējot katru skolēnu runāt svešvalodā. Skolēni vienmēr ir iepazīstināti ar stundas mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem. Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja administrācija atzīst, ka J.Danu ļoti objektīvi novērtē savus sniegumus, stiprās un vājās puses, vienmēr ir gatava konstruktīvai sarunai un profesionālajai izaugsmei, kā arī iesaistās vadīto stundu apspriešanā un cenšas izmantot sniegtās rekomendācijas nākamo stundu plānošanā. Skolotāja vēlas turpināt savu profesionālo pilnveidi un veicināt savu skolēnu izaugsmi pozitīvā vidē.

Šajā mācību gadā savas darba gaitas Daugavpils 16.vidusskolā sāka skolotāja Ieva Maļinovska, kura savas dizainera prasmes realizē, mācot bērniem dizainu un tehnoloģijas. Jaunā skolotāja strādā tikai pirmo gadu, taču pārzina jautājumus, kas saistīti ar mācību saturu, vērtēšanu, metodiku, audzināšanas procesa organizēšanu, ar izglītību saistīto dokumentāciju, zina skolas iekšējos noteikumus. Ieva atzīst, ka darbs skolā izrādījies pavisam citādāks, nekā viņa bija to iztēlojusies, jo domājusi, ka skolotājam stundas beidzas 14.00, un pēc tam pārējā dienas daļa ir brīva. Uzsākot darba gaitas bijusi pārsteigta par to, cik daudz par skolotāja darbu nezina sabiedrība. Ievas Maļinovskas plānos ir pabeigt DU, lai strādātu skolā par dizaina un tehnoloģiju skolotāju.

Sakām paldies skolām – skolu vadībai, kolektīvam –, par to, ka uzdrošinājās un aicināja pie sevis jaunos skolotājus. Liels paldies par metodisko atbalstu, par drošības sajūtas radīšanu, par uzticama kolēģa plecu un padomu īstajā laikā un mirklī arī skolu mentoriem: Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-liceja angļu valodas skolotājai Ludmilai Lastovkai, Daugavpils 10.vidusskolas informātikas skolotājai Annai Volkovai, Daugavpils 13.vidusskolas matemātikas skolotājai Diānai Sedjukevičai, Daugavpils 16.vidusskola dizaina un tehnoloģiju skolotājai Jadvigai Osipovai un Daugavpils Saskaņas pamatskolas sociālo zinību, pasaules vēstures un Latvijas vēstures skolotājai Natālijai Dekterevai!

Ir patiess prieks par projekta “Mācītspēks” Daugavpils skolu jauno skolotāju degsmi un vēlmi savas zināšanas nodot tālāk. Novēlam, lai arī turpmāk izdodas piepildīt savas ieceres darbā ar skolēniem un lai katrs nākamais mācību gads ir tikai veiksmīgāks un produktīvāks! Savukārt skolas aicinām uzdrīkstēties un aicināt pie sevis projekta “Mācītspēks” jaunos skolotājus, lai mūsu skolās parādās jauni, interesanti un motivēti skolotāji! Tāpēc atgādinām, ka vēl līdz 29.aprīlim skolas var iesniegt aktuālās skolotāja amata vakances 2021./2022. mācību gadam (https://macitspeks.lv/skolam/).

Par projektu “Mācītspēks”

Jauno skolotāju izglītības projekta “Mācītspēks” mērķis ir spējīgu un motivētu dažādu jomu profesionāļu piesaiste skolotāja darbam, nodrošinot nepieciešamo izglītību un praktiskās mācības. Projektā “Mācītspēks” tiek sniegta iespēja 100 atlasītiem kandidātiem viena studiju gada laikā iegūt pedagoga kvalifikāciju un otra gada laikā turpināt profesionāli pilnveidoties, lai kļūtu par skolotāju kādā no Latvijas skolām. Vairāk par projektu un pieteikšanās procesu: www.macitspeks.lv.

Projektu īsteno Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte, Daugavpils Universitāte un nodibinājums “Iespējamā misija”, to pārrauga Izglītības un zinātnes ministrija. Projekts “Mācītspēks” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 “Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena “Izglītība un pedagoģija” studiju programmas” un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas “Skolotājs” licenču ietvaros.

___________

Autors: Ilona Bohāne, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste.

mācītspēks
Ir jautājums? Raksti mums tagad!

Trūkst informācijas?
Jautā mums!

Paldies! Jautājums ir saņemts, sniegsim jums atbildi tuvāko stundu laikā.