Vēl līdz 30. aprīlim iespējams pieteikties projektam “Mācītspēks”

Vēl līdz 30. aprīlim iespējams pieteikties projektam “Mācītspēks”

Mācītspēks

Jau kopš janvāra sākuma norit pieteikšanās skolotāju izglītības projektam “Mācītspēks”. Pašlaik savu pieteikumu iesnieguši 915 pretendenti, un līdz 30. aprīlim interesenti to vēl var paspēt izdarīt vietnē www.macitspeks.lv Visvairāk skolās pašreiz trūkst matemātikas, latviešu valodas un literatūras, angļu valodas, datorikas un fizikas skolotāju.

Dalībai projektā uzņem kandidātus, kuru iepriekš iegūtā augstākā izglītība un zināšanas mācību jomā un priekšmetā, ko vēlas mācīt skolā, atbilst noteiktiem kritērijiem. Iepriekš iegūtās izglītības atbilstību šīm prasībām izvērtē atlases komanda, pamatojoties uz kandidāta iesniegtajiem dokumentiem – augstākās izglītības diplomiem un to pielikumiem, studiju sekmju izrakstiem, ja kandidāts studē pēdējā kursā.

Projekta “Mācītspēks” dalībnieki divu gadu laikā iegūst 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību studiju programmā “Skolotājs” Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē vai Liepājas Universitātē, līdztekus strādājot skolās. Turklāt zināšanas un prasmes tiek nostiprinātas, apgūstot nodibinājuma “Iespējamā misija” profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības programmu, vienlaikus saņemot skolas mentoru un kuratoru jeb profesionālās izaugsmes konsultantu mērķtiecīgu un individualizētu atbalstu.

Interesentiem, kuri vēlas pieteikties projektam, jābūt bakalaura vai maģistra grādam vai 2. līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai, vai tai pielīdzināmai augstākai izglītībai zinātnes nozarē, kas atbilst izvēlētajai mācību jomai. Piemēram, kandidātam ir dabaszinātņu bakalaura grāds bioloģijā, un viņš projektā vēlas mācīt bioloģiju. Tāpat atbilstošs būs kandidāts ar iepriekš minēto izglītības līmeni, kurš studiju programmā apguvis mācību priekšmetam atbilstošus studiju kursus 12 kredītpunktu apjomā. Piemēram, kandidātam ir sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā, tā ietvaros apgūti matemātikas studiju kursi (matemātika, statistika, statistika ekonomikā, ekonometrija) un projektā vēlas mācīt matemātiku.

Trešais iespējamais variants, kas atbilst projekta prasībām, ir kandidāts ar iegūtu bakalaura grādu, maģistra grādu vai 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību ar mācību priekšmetu nesaistītā nozarē vai vidējo svērto atzīmi zem septiņām ballēm. Taču šādam kandidātam ir jākārto iestājpārbaudījums izvēlētajā mācību priekšmetā un tajā jāiegūst vismaz astoņu baļļu novērtējums. Piemēram, kandidātam ir dabaszinātņu bakalaura grāds bioloģijā un projektā vēlas mācīt fiziku. Lai arī kandidāts iepriekš nav apguvis fizikas studiju kursus vismaz 12 kredītpunktu apjomā, ja iestājpārbaudījumā viņš demonstrē mācību priekšmetam atbilstošas zināšanas un prasmes un iestājpārbaudījumā iegūst vērtējumu noteiktajā līmenī, tad šāds kandidāts var tikt uzņemts projektā.

mācītspēks
Ir jautājums? Raksti mums tagad!

Trūkst informācijas?
Jautā mums!

Paldies! Jautājums ir saņemts, sniegsim jums atbildi tuvāko stundu laikā.